google.com, pub-1819228502680581, DIRECT, f08c47fec0942fa0
téléchargement
© %author%

Source photo : google search

Kominike SOFA ak Kay Fanm

Sou akizazyon tizonnay ak kadejak kont Yves Jean Bart

Se avék anpil degou SOFA ak Kay Fanm ap li atik « The Guardian » söti nan dat 30 avril 2020 pou esplike sa k ap pase nan Federasyon foutböl peyi Dayiti.
Plis pase 30 lane apre 3 avril 1986, de Öganizasyon sa yo ap konstate avék anpil endiyasyon slogan fanm yo ki te pran lari pou reklame dwa pou yo patisipe nan rekonstriksyon nasyon an rete yon koze daktyalite: « Fanm yo bezwen travay, yo pa bezwen randevou ».
Anplis atik Kotidyen sa a, videyo k ap sikile sou

entenét montre aklé enstrimantalizasyon k ap fét anndan federasyon an ak kö ti medam yo ki ekzpoze san ankenn pwoteksyon leta ni ankenn löt granmoun, anba men predaté seksyél k ap pwofite pozisyon gwo chabrak yo pou satisfé move
panchan. Tout moun te kapab wé Idé kouman endividi ki rele Yves Jean Bart (alyas Dadou Jean Bart) pa pé, pa krenn chita devan yon kamera ap manyen yon jen ti jwéz. Bagay sa a bay gwo sote e fe tout moun santi pa gen kåd kondwit ni prensip pwoteksyon pou reglemante relasyon timoun k ap viv anba lotorite dirijan federasyon sila a. En nan pémét tou yon moun fyéte ak konfyans yon jenn fi gen nan talan l, rév li l<Wé li se reprezantan yon kominote. Se lide pozitif sa yo yon kolektif dwe antreteni, pwoteje nan tét jenn tifi ak ti gason ayisyen pou motive yo al pi Iwen nan amelyore talan YO. Nan aksyon I ap mennen ak timoun YO, Dadou Jean Bart pa sélman völö rév jenn fi sa yo men inosans yo ak talan YO. Mouche Jean Bart demontre Ii pa ka kondwi rév jenés nou an nan diyite, men nan kalbenday kote talan, konpetans ak ladrés pa pale.


Devan gwo kå sote mouche Jean Bart lage tout sosyete a ak timoun ki bandonnen debra pandye sou otorite l, SOFA Kay Fanm mande:
Leta peyi a pran tout mezi nesesé pou retire nan tét federasyon foutböl Ian, mouche Dadou Jean Bart akbz gwo akizasyon k ap peze sou tét li kbm moun ki ta agrese seksy&lman yon bann jenn fi, sou baz gwo ponyét.

 1. Ministe lajistis dilijante yon ankét nasyonal endepandan ak konkou sosyete sivil Ian ki dwe pran kouraj li nan men nan fouye zo nan kalalou pou konprann enpi fé verite blayi sou tout move zak yo repwoche mouche Jean Bart.
 2. Komisé gouv&lman mete prese prese aksyon piblik an mouvman déy& Mouche Jean Bart ak tout moun ki te patisipe nan zak malonét sa YO.
 3. Tout enstitisyon piblik ki konsénen pou jwe wbl yo nan dosye sa a.
 4. SOFA ak Kay Fanm ankouraje tout jenn fi, tout fanmi tifi ki viktim mache kontre ak yo pou denonse ak ede yo depoze plent kont Mouche Jean Bart.
 5. SOFA ak Kay Fanm envite tout moun ki temwen move zak Mouche Jean Bart yo pou vin kore temwayaj paran tifi ak jenn fi ki viktim YO.
 6. SOFA ak Kay Fanm mande yon pwoteksyon rapwoche pou tout löt jwéz ki nan Ranch Kwadéboul(é a jiskaske kriz Kowona a pase epi poze sele sou espas la annapre.
 7. Tout moun ki ta gen prev videyo, papye ekri dwe pote kole pou verite blayi. Pwoteksyon fanm ak tifi nan sosyete a se devwa tout sitwayen.
  SOFA ak Kay Fanm voye yon gwo kout chapo pou tout moun ki te pase nan sant espbtif a e ki te rive pale, esplike ak aléte moun sou sa k ap pase nan espas sila a. Pran tan w si w poko ka pale, men pa rete bouch fémen
  Silans pa pwoteksyon !

Potoprens, 1e Me 2020. Sabine Lamour Yolette Andre Jeanty
Coordonnatrice SOFA Coordonnatrice Kay Fanm
Nimewo pou jwenn SOFA : Nimewo pou jwenn Kay Fanm :
509 47308333 509 34337832

ajax loader

Plus de publications

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *